Υπηρεσίες περιβαλλοντικής διαχείρισης

  • Ανάπτυξη, διαμόρφωση, προώθηση, παρουσίαση, δημοσίευση και υλοποίηση τεκμηριωμένων περιβαλλοντικών προτάσεων, μεθοδολογιών και μελετών που σχετίζονται με το τρίπτυχο της αειφόρου ανάπτυξης στον τουρισμό, το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.
  • Εκπαίδευση νομικών & φυσικών προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την προώθηση της αειφορίας οικοσυστημάτων, προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά και προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών και τη ανάπτυξη της νέας κανονικότητας
  • Υποστήριξη φορέων ως προς την εφαρμογή των νέων Πολιτικών:
  1. Έξυπνες και βιώσιμες στρατηγικές για τον τουρισμό
  2. Πλαίσιο συλλογής δεδομένων αειφορίας
  3. Συμβουλευτική ως προς την Πράσινη Μετάβαση
  4. Μέτρηση & Ανάλυση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος
  5. Μείωση εκπομπών (GhG) μεταφορικών μέσων
  6. Μείωση χρήσης και ανακύκλωση πλαστικών
  7. Μείωση διατροφικών απορριμμάτων