Καθοδήγηση και Συμβουλευτική

  • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (mentoring) προς τις υπό σύσταση οργανώσεις - startups, που έχουν όμοιους με την εταιρεία μας σκοπούς & στόχους
  • Προώθηση και εκπαίδευση αλλαγής κουλτούρας - κοινωνικό μετασχηματισμό καθώς και κοινωνικούς και προσωπικούς πόρους και μηχανισμούς για την αντιμετώπιση κρίσεων και συγκρούσεων - Change Agents
  • Παρέμβαση συνηγορία στην προάσπιση του πολιτισμού, του τουριστικού περιβάλλοντος, των δικαιωμάτων, καθώς και στην νέα πραγματικότητα που βιώνει και θα βιώσει η ανθρωπότητα εντός και μετά από τη πανδημία και τον πόλεμο - Pressure group / Think-Tank
  • Δημιουργία δικτύων πληροφόρησης, καινοτομίας και διακίνησης έξυπνων πρακτικών και τεχνολογίας.
  • Οργάνωση μελετητικών και ερευνητικών ομάδων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων, επιστημονικών συμποσίων, διαλέξεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.