Στρατηγική Βιώσιμου Προορισμού

Οργάνωση ηγετικών δεξιοτήτων και στρατηγικών βιωσιμότητας για τη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου, τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των ESG και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία.

  • Ανάπτυξη ενός σχεδίου μετασχηματισμού για την εφαρμογή, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση της αλλαγής που απαιτείται για τη συνεχή ενσωμάτωση της βιωσιμότητας.
  • Διαμόρφωση αποτελεσματικών KPIs για τη μέτρηση του αντίκτυπου και της εξάρτησης του οργανισμού σας από το φυσικό, ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο.
  • Πρόσβαση σε νέες ιδέες και κορυφαίες έρευνες που οδηγούν σε θετικές αλλαγές.
  • Βιώσιμη επωνυμία προορισμού - Πόροι προορισμού και σχεδιασμός στρατηγικής επωνυμίας.
  • Διαμόρφωση και στρατηγική DMO: Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, διαμόρφωση κοινού οράματος, στρατηγικοί στόχοι προορισμού, δομή DMO και σχεδιασμός λειτουργίας.
  • Αύξηση της τοπικής ευαισθητοποίησης σε θέματα βιωσιμότητας: Εκπαιδευτικές και επικοινωνιακές εκδηλώσεις για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους κοινοτικούς φορείς για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα βιωσιμότητας.
  • Αξιολογήσεις φέρουσας ικανότητας: Αξιολόγηση των πόρων του προορισμού, καθορισμός βασικών δεικτών και συζητήσεις σχετικά με τα αντιληπτά όρια.
 
Alternative holidays