Υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης

  1. Υποστηρίζουμε και δραστηριοποιούμαστε ως προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα
  2. Παρέχουμε μια σειρά από επιλογές βιώσιμης ανάπτυξης που ταιριάζουν στην περίπτωσή σας. Η έμπειρη ομάδα μας προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης και σχεδιασμού που συνδυάζουν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικολογικής ακεραιότητας στην ανάπτυξή σας. Μπορούμε να προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις καθαρότερης παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων και διαθέτουμε εμπειρία στις αξιολογήσεις της ποιότητας του νερού, του εδάφους και του αέρα. 
  3. Προτείνουμε καθαρότερες επιλογές παραγωγής και λύσεις διαχείρισης απορριμμάτων και έχουμε εμπειρία σε αξιολογήσεις ποιότητας νερού, εδάφους και αέρα. Παρέχουμε υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης με βάση τους τρεις βασικούς πυλώνες:
    • Υπηρεσίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας - Περιβαλλοντική εκπαίδευση – μια σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων που βοηθούν στην βελτίωση της βιωσιμότητας και εκπληρώνουν τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις
    • Υπηρεσίες Κοινωνικής Αειφορίας - Διεξάγουμε μια ποικιλία υπηρεσιών ελέγχου και επαλήθευσης σύμφωνα με τα υπάρχοντα πρότυπα και παρέχουμε συμβουλές και λύσεις κώδικα δεοντολογίας που ταιριάζουν στον κάθε οργανισμό. Συντονίζουμε τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω εκπαίδευσης, ελέγχου και επαλήθευσης για την υποστήριξη αποτελεσματικότερης διαχείριση της κοινωνικής ευθύνης . Επίσης, παρέχουμε συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη για να διασφαλίσουμε τη συνεχή συμμόρφωσή με τους εσωτερικούς εθελοντικούς κώδικες καθώς και με τα υποχρεωτικά πρότυπα
    • Υπηρεσίες οικονομικής βιωσιμότητας – Παροχή πλήρους φάσματος υπηρεσιών για τη δημιουργία, οργάνωση και ανάπτυξη αυστηρών διαδικασιών αποτελεσματικής διαχείρισης των λειτουργιών του οργανισμού σας