Υπηρεσίες Κατάρτισης & Εκπαίδευσης

  • Εκπαίδευση νομικών & φυσικών προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την προώθηση της αειφορίας οικοσυστημάτων, προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά και προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών και τη ανάπτυξη της νέας κανονικότητας
  • Κατάρτιση, άτυπη εκπαίδευση, εργαστήρια και ημερίδες ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο πολλών ευρωπαϊκών έργων, π.χ. Erasmus+
  • Εκπαίδευση σχετικά με τη μετασχηματιστική αλλαγή - αλλαγή σε συστήματα, αλλαγές σε πολιτικές και διαδικασίες και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι άνθρωποι - η πτυχή των ανθρώπων της αλλαγής
  • Διεξαγωγή διαφόρων δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης με βάση την πεποίθηση ότι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και οι προληπτικές προσπάθειες όλων των ανθρώπων και των οργανισμών είναι απαραίτητες για την επιδίωξη περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Παροχή μιας σειράς λύσεων κατάρτισης και πόρων γνώσης για να μπορέσουν οι τουριστικοί προορισμοί και οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις επιπτώσεις του τουρισμού.
  • Υποστήριξη προορισμών για την καλύτερη ανάπτυξη μετά την πανδημία, παρέχοντας εκπαίδευση σε οργανισμούς διαχείρισης προορισμών, καθώς και σε μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τον τουρισμό.
  • Διασφάλιση του θετικού αντίκτυπου της τουριστικής βιομηχανίας στους τουριστικούς προορισμούς. Στόχος είναι να αποκτήσουν οι κάτοικοι ισχυρότερη φωνή στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του τουρισμού, να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το "κόστος" του τουρισμού για τις τοπικές κοινότητες με έμφαση στη βιωσιμότητα.